Pagrindinės programos dalys:

SETI@home screen saver'is yra sudėtingas mokslinio analizavimo programos gabalas.Jis su duomenimis, kuriuos parsiuntei iš Berkeley SETI programos, atlieka daugybę matematinių operacijų.Ką matai ekrane, tėra kruopelytė to, kas vyksta kompiuterio viduje.SETI@home ekranas yra paskirstytas į  keturias pagrindines dalis:

User Info <Duomenys apie vartotoją> Data Info <Informacija apie apdorojamus blokus> Data Analysis <Duomenų apdorojimas> Frequency-Time-Power graph <Dažnio-Laiko-Energijos grafikas>.

User Info
 
 
Ši dalis parodo duomenis apie asmenį, kuris šiuo metu dirba su duomenų bloku. Čia parodomas vartotojo vardas, to kuris gauna kreditus už darbą, bendras "darbo blokų", kuriuos šis vartotojas apdorojo, skaičius, ir bendras kompiuterio darbo laikas, kurį praleido analizuodamas duomenis. Nepamirškit, kad parodytas tik laikas, kai buvo įjungtas seti screensaver'is, o ne visas laikas, kai kompiuteris buvo įjungtas.

Data Info

Šioje dalyje yra informacija apie šiuo metu analizuojamą bloką. Mums yra labai svarbu žinoti tikslias detales apie šiuos duomenis, kad galėtumėme sekti įeinančius ir išeinančius blokus mūsų duomenų bazėje. Jei bus surastas signalas, ši informacija padės mums nusitaikyti į tą pačią vietą danguje ir dar kartą patikrinti tikslią radijo spektro dalį ir ieškoti rezultatų.

Kur aš žiūriu?

Pirmoji šios sekcijos eilutė nurodo vietą danguje, iš kur buvo buvo gauti duomenys. Tai vieta, kur teleskopas buvo nutaikytas, tiksliau, dangaus dalis, kuri tuo metu buvo virš teleskopo. Žemėje, kad nustatyti vietą gaublyje, reikia dviejų koordinačių - ilgumos ir platumos. Taip pat ir danguje, kad surastum objektą "dangaus sferoje", reikalingos dvi koordinatės. Dangaus koordinatės vadinamos "dešinysis kilimas"(right ascension) ir "leidimasis"(declination). Platuma ir leidimasis matuojami taip pat, pradedant 0 laipsniu pusiaujyje ("leidimosi" atveju dangaus pusiaujas) ir judama šiaurės link 90 laipsnių į šiaurės ašigalį ir -90 laipsnių į pietų ašigalį. Dešinysis kilimas šiek tiek skiriasi nuo ilgumos. Ilguma yra matuojama į rytus ir į vakarus nuo Grinvičo dienovidinio, kuris kerta Grinvičą, Anglijoje.(Since it is measured east and west, you can go 180 degrees either way until you reach the international date line on the opposite side of the globe). Dešinysis  kilimas matuojamas tik viena kryptimi, į rytus, ir matuojamas ne laipsniais, o valandomis, minutėmis, ir sekundėmis. Yra 24 valandos, keliaujant visu apskritimu, kiekviena valanda yra dalinama į 60 minučių, ir kiekviena minutė yra dalinama į 60 sekundžių. Tai gražiai susieja dangaus ir Žemės sukimasį. Tu gali, pasižiūrėjęs pirmoje eilutėje į RA ir Dec, sužinoti, kurioje dangaus vietoje buvo įrašyti duomenys ir surasti tą vietą žvaigždžių žemėlapyje.

skymap.gif (64328 bytes)
paspaudę, pamatysit detalesnį vaizdą

Įsimink, kad Arecibo teleskopas gali matyti tik 1/3 dangaus. Teleskopas įtvirtintas vienoje padėtyje ir tegali būti kraipomas nedideliu ruožu valdant priimančias antenas. SETI@home paieška yra apribota leidimosi ruože nuo 0 iki 35 laipsnių šiaurėje.

Teleskopo stebėjimo spindulys yra apie 1/10 laipsnio pločio ir čia vyksta duomenų surinkimas (107 sekundė kiekvienam vartotojui), kurie po to yra tavo duomenų gabale, teleskopo stebėjimo spindulys danguje pasisuka skersai apie 0.6 laipsnio. Todėl tavo duomenys apima keturkampės formos teritoriją danguje apie 1/10 lapsnio aukščio ir 6/10 laipsnio pločio.

Kada aš stebėjau?

Antroji Data Info dalies linija parodo, kada duomenys buvo įrašyti. Įsidėmėk, kad duotasis laikas yra pateikiamas Grinvičo laiku. Tai yra laikas, kurį rodo Karališkosios Grinvičo (Greenvich) Observatorijos Anglijoje laikrodis. Kad išvengti maišalynės su pasaulio laiko zonomis, visi astronomai naudoja šį standartą. Tu gauni 107 sekundžių  trukmės duomenų bloką, kuris buvo įrašyti nurodytu metu.

Kokiu teleskopu aš naudojausi?

Kita linija tau parodo duomenų šaltinį, būtent Arecibo Radio Observatory. Jei neįvyks kokia gamtos sukelta katastrofa, kuri sunaikintų teleskopą, daug šansų, kad duomenų surinkimo vieta nepasikeis.

Kokį dažnį aš analizuoju?

Paskutinė eilutė tau parodo pagrindinį informacijos dažnį, kuriame tu dabar analizuoji. SETI@home stebi 2.5 MHz pločio radijo dažnio diapazoną. SETI@home centre šis ruožas padalinamas į daug apdorotinų dalių, kurių kiekviena yra apie 10 kHz (tiksliai 9765 Hz). Tai reiškia, kad kiekviena įrašyta 107 sekundžių trukmės informacijos dalis, iš tikro SETI@home suskirstoma į  256 duomenų blokus! Pagrindinis dažnio numeris parodo kur šiame 2.5 MHz ruože yra tavo 10 kHz blokelis. Sujunk visas eilutes ir sužinosi kurioje dangaus vietoje, kada, kokiu dažniu buvo klausoma ir kas yra duomenu šaltinis. To visiškai pakanka, kad atpažintum unikalų duomenų bloka.

Data Analysis

Šioje vietoje yra visas veiksmas. Dvi teksto eilutės nejuda, kol duomenys yra tvarkomi, ši dalis, atsižvelgiant į kompiuterio darbą pastoviai atnaujinama. Čia yra informacija apie tai ką kompiuteris, analizuodamas darbo bloką, veikia šiuo laiko momentu. Budrus šios dalies stebėjimas padės suprasti ką SETI@home daro su visa ta informacija.

Ką DABAR veikia ekrano užsklanda (screensaver)?

Viršutinė linija pasako, ką programa šiuo metu veikia. Yra kelios galimybės, ką ji gali parašyti. Apačioje pasiūlysim visas galimybes ir jas paaiškinsim.

Scanning Result Fire

Kai SETI@home pasileidžia (arba tu pats ją įjungi) screensaver'is turi kažkaip atsirinkti, ką jis veikė paskutinį kartą, ir kiek dar liko darbo. Kad surastų šią informaciją, jis skaito failą, kuris yra saugomas tavo PC kietajame diske. Tuomet screensaver'is pradeda savo darbą tiksliai nuo ten, kur jis baigė paskutinį kartą.

Connecting to Server

Kuomet tai matai, programa prisijungia prie SETI@home duomenų serverio.

Receiving Data

SETI@home serveris siunčia  tau duomenis. Mes tau siunčiame apie 350 kb dydžio tikrus duomenis iš radijo teleskopo ir apie 1 k , kuris aprašo siunčiamus duomenis (laikas, kada ir kur duomenys buvo surinkti, šio bloko dažnis, ir t.t.)
Ši procedūra, prisijungus prie interneto, neužtruks labai ilgai (trunka mažiau nei 4 minutes net su 28.8 kb modemu).

Doing Baseline Smoothing

Kai iš Berkeley serverio gauni naują darbo bloką, jame yra susimaišę visokių rūšių signalai. Mus domina tik siauro diapazono signalai. Mūsų manymu, šiuos siauro diapazono radijo signalus susisiekimui naudos nežemiškos civilizacijos. Plataus diapazono signalai dažnai atsiranda vykstant normaliems astronominiams procesams. Kad išmesti plataus diapazono triukšmą, screensaver'is pagal tam tikrus nustatymus rūšiuoja radijo signalus ir iškelia  iš nereikalingo triukšmo į tam tikrą lygį siauro diapazono radijo signalus. Taigi, per 107 sekundes signalas kartais lėtai garsėja ir/arba tyla (minkštėja). Visų duomenų sulyginimas sustato iki tam tikros bazinės linijos. Tai yra pirmas darbas, kurį atlieka programa, parsisiuntusi naują duomenų bloką ir tai ji daro tik vieną kartą. Kai kurie klientai (kaip Macintosh klientas) išsaugo sulygintus duomenis RAM atmintyje, todėl turi perskaičiuoti kiekvieną kartą iš naujo kai screensaver'is pasileidžia. Progreso stulpelis atsiranda dešinėje, taip gali žinoti kiek kompiuteris pasistumėjo tame procese.

Computing Fast Fourier Transform

Čia atliekamas visas darbas. Tu matai ilgą grafiką, kuris šokinėja aukštyn/žemyn, x-ašis yra laikas, per kurį įrašytas šis signalas ir y-ašis yra to signalo stiprumas. Mums reikalingi tik siauro ruožo signalai, todėl svarbus yra tie šokčiojimai. Norint išnagrinėti reikalingus duomenis naudojami sudėtingi matematiniai skaičiavimai, vadinami "fast fourier transform". Šio darbo sekoje screensaver'io apačioje atsiranda platus grafikas. Čia nagrinėjamas stipresnis signalas.

Chirping Data

Kaip žinai, mūsų planeta sukasi aplink savo ašį ir dar skrieja aplink saulę, taigi mes pastoviai judame. Ir tai gali sukelti problemų su informacijos atpažinimu, nes jeigu nežemiškos civilizacijos siųstų mums radijo signalus, jie dėl planetos sukimosi išsikreiptų, pvz. šalia pravažiuojantis automobilis pypsi ir skirtingu atstumu nuo tavęs garsas yra kitoks, jis išsikreipia. Taip yra ir su mūsų planeta, taigi SETI@home programa iš pradžių išanalizuoja duomenis normaliai, o po to įvairiais būdais bando peržiūrėti signalą, tarsi jis būtų iškreiptas, panaudoja skirtingus algoritmus.

Searching for Gaussians

Dar viena paieškos dalis, kurioje stebint signalų stiprumą ir jų trukmę, bandoma nustatyti ar tai žemiškos ar nežemiškos kilmės signalas.

Searching for Pulses/Triplets

Ši nauja programos dalis ieško pasikartojančių pulsų ir radijo signalų. Gal mūsų kosminiai kaimynai nesiunčia mums jokių garsų, o tik serijas plačiau ar tankiau sugrupuotų pulsų. Žvelgiant iš energijos sunaudojimo pusės, tai yra daug ekonomiškiau, jeigu tai jie daro sąmoningai (kas žino ka jie siunčia, jeigu tai jie daro nesąmoningai).

Doppler Drift Rate

Antroje Data Analysis eilutėje parodoma kokiu  dažniu dabar nagrinėjamas signalas. Keičiant dažnius norima išbandyti įvairias signalo nagrinėjimo galimybes.

Frequency Resolution

Ši linija taip pat parodo dabar naudojamą (apskaičiuojamą) dažnio ruožą.

Analysis Results

Trečioje eilutėje parodomi gauti geriausi rezultatai tai gali būti pulsai, triplet, gaussians. Tai stipriausi arba ryškiausi duomenys šiame bloke.

Best Pulse

Ieškant pulsų serijų naudojamas "fast folding algoritmas", jei šis randa seriją pasikartojančių signalų, tai ir parodo Best Pulse eilutėje.

Best Triplet

SETI@home, gautose pulsų serijose, ieško trijų tarpusavyje vienodai nutolusių pulsų. Jei tokius randa, tai ir parodo.

Frequency-Time-Power graph

graph.jpg (59737 bytes)

Čia gali stebėti Fast Fourier Transform vykdomus skaičiavimus. Dažnis rodomas x-ašyje, o stiprumas rodomas vertikalioje y-ašyje. Laikas rodomas z-ašyje. Grafiko spalvos nereiškia nieko, jos įdėtos dėl grožio. Tikiuosi tau jos patiks taip pat kaip ir mums.Lithuanian Banner Exchange